Kullanım Şartları

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile BURHAN YİĞİT tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak (GDPR Madde 4(7), KVKK Madde 3(1) (ı)), sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

BURHAN YİĞİT kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri : Ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi
 • İletişim Bilgileri : Telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi
 • Müşteri İşlem Bilgileri : Kullanıcı adı ve abonelik bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi :Konum bilgisi
 • Pazarlama Bilgileri :Kampanya bilgisi ve çerez kaydı
 • Kullanım Bilgileri :İşlem bilgileri, uygulama içi hareket bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri :Şifre, IP bilgisi ve erişim kayıtları

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere ve GDPR’ın “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler” başlıklı 5 inci ve “İşleme faaliyetinin hukuka uygunluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar dâhilinde uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,

 • Yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri ve her türlü kötü niyetli kullanımların (virüs atak ve siber saldırıları gibi) tespit edilmesi ve önlenmesi,
 • Ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması,
 • Taleplerinizin gerçekleştirilmesi, şikâyetlerinizin sonuçlandırılması, bilgilendirme yapılması, müşteri memnuniyetinin, tüketicilerin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ödül / çekiliş / yarışma / hediye / teşekkür / kutlama / hatırlatma / marka işbirlikleri hakkında bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari amaçlarla ürün/hizmet sunulması, reklam, hedefli reklam, kampanya, teklif, gibi pazarlama faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, performans ölçüm/derecelendirme işlemleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Daha iyi hizmet sunumu için çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Burhan Yiğit ve üçüncü kişilerin ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması ve tanıtımı,
 • Kampanya içeriği hakkında bilgilendirmelerin yapılması,
 • Trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi ile analiz edilmesi,
 • Strateji, planlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşılması,
 • Hizmet kalitesinin ölçümlenmesi,
 • Finansal raporlama ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Şikâyetlerin ve yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Grup şirketleri ve hissedarı olduğumuz şirketler,Yetki vermiş olduğumuz, veri sorumlusu nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz, mobil uygulamamız ve buna benzer mecralarımız aracılığıyla otomatik yöntemler ile temin edilerek aşağıda belirtilen hukuki sebepler dâhilinde işlenebilmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre BURHAN YİĞİT tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletilebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen mail adreslerimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup,talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

GDPR’ın “Veri sahibinin hakları” başlıklı 15 inci maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Erişim hakkı
 • Düzeltme hakkı
 • Silme hakkı (“Unutulma hakkı”)
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı
 • İtiraz hakkı

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ BURHAN YİĞİT

Direkt Başvuru Adresi / Noter /Posta Kanalı :

UpHill Towers Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Akzambak Sk. B Blok Kat.22 D,
D:125, Ataşehir/İstanbul

Mail : osman@slglojistik.com.tr